Vedtægter

Vedtægter for Aabenraa Skiklub

 §1

Klubbens navn er Aabenraa Skiklub, og er stiftet den 12. november 1985. Hjemsted er Aabenraa Kommune.

§2

Klubbens formål er at fremme interessen for skisport og give medlemmerne, herunder handicappede mulighed for at udøve skisport, samt at dyrke idrætsgrene der falder naturligt ind under en skiklubs virke.

§3

Klubben er medlem af AAF (Aabenraa Fritidsråd) og DIF via medlemskab af Parasport Danmark og underkastet disse forbunds love og regler

§4

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Klubbens foreningsår er 1. oktober til 30. september.

§5

Medlemmer optages, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Optagelse af medlemmer under 15 år kræver samtykke fra forældre/værge. Optagelse sker ved udfyldelse af indmeldelsesblanket, der sendes til klubbens kasserer. Indmeldelsesblanketten kan downloades via Aabenraa Skiklubs hjemmeside: Aabenraa-skiklub.dk

§6

 1. Medlemskontingent opkræves primo oktober og forfalder til betaling primo november.
 2. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
 3. Ved kontingentrestance sender kassereren ultimo november en rykker med besked om ny forfaldsdato primo december. Medlemskabet ophører derefter ved manglende betaling.
 4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når den finder grund dertil.
 5. Det ekskluderede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§7

 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 4. Alle aktiviteter er på medlemmernes eget ansvar.

§8

 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år ultimo september / primo oktober. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer med angivelse af tid, sted og dagsorden.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 dage før.
 3. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret.
 4. På generalforsamlingen afgøres sager ved almindeligt stemmeflertal. Ved eksklusion af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
 5. Klubbens regnskab skal revideres af klubbens to revisorer og fremlægges for bestyrelsen inden 1. april det efterfølgende regnskabsår og godkendes på efterfølgende generalforsamling.

§9

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Aflæggelse af beretning
 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Behandling af forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af:
  a. bestyrelsesmedlemmer
  b. 1 suppleant
  c. 1 revisor
 8. Eventuelt

§10

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10 % af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er  modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§11

 1. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af minimum 3 og maksimum 7 medlemmer, der konstituerer sig selv med formand, (næstformand), kasserer og sekretær, samt op til 4 bestyrelsesmedlemmer. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er myndige.
 2. Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer vælges for 2 år ad gangen, og bestyrelsen afgår med skiftevis 3 og 4 medlemmer ved fuldtallig bestyrelse.
 3. Suppleanter er velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne.
 4. Kun medlemmer af Aabenraa skiklub kan sidde i bestyrelsen.

§12

 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 2. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.
 3. Beslutninger føres til referat.
 4. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§13

Klubben kan kun opløses efter vedtagelse af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum, når mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget. Opløses klubben tilfalder dens midler og ejendele  idræts- og ungdomsarbejdet i Aabenraa Kommune.

Således vedtaget, Aabenraa den 21. marts 1986.
Revideret i henhold til bemyndigelse på generalforsamlingen den 13. april 1993, den 1. oktober 2003, den 12. oktober 2011 og den 3. oktober 2019.

§3 ny på generalforsamlingen den 3. oktober 2007.